IK HOU VAN DELLE
"Winksele-Delle" Buiten Gewone Buurt tussen Leuven en Kampenhout.

Nieuwsberichten

  • Plannen steenweg bekend

Op 17 oktober hield het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) een infovergadering in de parochiezaal 

van Winksele-Delle. Daar werd toelichting gegeven omtrent de plannen om de Mechelsesteenweg her 

aan te leggen.

 

Dorpskrant per mail


   
Bevestigen
We respecteren uw privacy. Wij zullen nooit uw gegevens verkopen, verhuren of doorgeven en respecteren de wetgeving inzake privacy.

Plannen steenweg bekend

Op 17 oktober hield het Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (AWV) een infovergadering in de parochiezaal van Winksele-Delle.

Daar werd toelichting gegeven omtrent de plannen om de Mechelsesteenweg heraan te leggen.

Een volle zaal.

Dat dit project veel interesse opwekt bij de inwoners van onze gemeente bleek al snel, toen de grote parochiezaal volliep en er onvoldoende zitplaatsen bleken te zijn.

Met schepen Arlette Caes als gastvrouw, namen achtereenvolgens AWV, de Vlaamse dienst vastgoedtransacties en Aquafin het woord, om toelichting te geven over de inhoud en het verloop van deze werken, de daarvoor noodzakelijke onteigeningen en de afkoppeling van het regenwater door alle aanpalende inwoners.

 

Waarom zijn deze werken nodig?

Het doel van deze werken is drieledig:

·         Een veiliger en vlotter verkeer

·         De verbetering van de verkeerssituatie voor de zachte weggebruikers

·         Een gescheiden rioleringsstelsel

Hiervoor gaat men op de Mechelsesteenweg:

·         De kruispunten herinrichten (Bukenstraat, Eikestraat, Tildonksesteenweg)

·         Aanliggende verhoogde en vrijliggende fietspaden aanleggen

·         Voetpaden aanbrengen in de bebouwde kom

·         De bushaltes moderniseren

·         De rijweg vernieuwen (asfalt, LED-verlichting)

·         De riolering vernieuwen.

AWV stelt hierbij veel aandacht te zullen schenken aan het behoud van de bestaande parkeerplaatsen, voldoende groenvoorzieningen en maximale buffering van het regenwater in de grachten.

Ook verkeersremmende maatregelen zullen de nodige aandacht krijgen, o.a. asverschuivingen, voetgangers- en fietsoversteken met middeneiland, zone 50 in Delle.

 

Hoe worden deze werken ingepland?

De werken worden gefaseerd uitgevoerd. De steenweg blijft steeds in beide richtingen toegankelijk voor het verkeer.

Deelproject 1

Rotonde aan kruispunt Mechelsesteenweg en Omleiding, kruispunt Tildonksesteenweg, aanleg nieuwe weg voor ontsluiting nieuwe KMO-ontwikkeling

Onteigeningen: 7

Timing: aanvang 2e helft 2017 – duur 1,5 jaar

 

Deelproject 2

Na de werken aan de Aquafin-collector voor afvalwater  wordt eerst het baanvak richting Leuven opgebroken en heraangelegd, met vrijliggende voet- en fietspaden (een groenstrook scheidt de weg van het voet-/fietspad).

Er wordt een tijdelijke rijbaan gecreëerd, waardoor verkeer in beide richtingen mogelijk blijft.

Daarna volgt het rijvak richting Mechelen, gevolgd door de aanleg van voet- en fietspaden en grachten.

In een volgende fase wordt het stuk Mechelsesteenweg tussen de Ellestraat en de nieuwe rotonde in Herent aangepakt.

Onteigeningen: 12

Timing: aanvang 2020/2021 – duur 2 à 3 jaar

 

12 woningen in Delle worden onteigend

De eigenaars werden al gecontacteerd door AWV en de dienst vastgoedtransacties.

De uitwerking hiervan zal nog geruime tijd in beslag nemen; de effectieve onteigening zal pas plaatsvinden in 2019, waarna de eigenaars de woning vermoedelijk uiterlijk 2022 zullen dienen te verlaten.

Daarnaast zijn er ook bewoners van de Mechelsesteenweg die (een deel van) hun voortuinstrook dienen op te offeren.

De dienst vastgoedtransacties zal met alle eigenaars onderhandelen, om tot een akkoord te komen over de voorwaarden en de vergoeding.

 

Minder hinder maatregelen

AWV engageert zich om de hinder voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Enkele voorbeelden:

·         Verkeer in 2 richtingen blijft mogelijk tijdens werken, maar met verminderde capaciteit

·         Snelheidsbeperkingen

·         Handelszaken blijven maximaal bereikbaar (een bereikbaarheidsadviseur staat de handelaars bij met  advies en informatie)

·         Gespreide uitvoering, in fases

·         Tijdelijke opritten, steenslag om opritten bereikbaar te houden

·         Fietsers en voetgangers kunnen steeds op veilige manier woning bereiken via aangeduide zones

·         Voor fietsers zijn er omleidingen via achterliggende straten

Men zal de betrokkenen ook zoveel mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen, via infosessies, bewonersbrieven en brieven van de aannemer.

 

Over het gescheiden rioleringsstelsel en afkoppeling van regenwater

AWV zorgt voor het nieuwe rioleringsstelsel in de steenweg, de gemeente staat hier voor in  in de aanpalende zijstraten (Oude Hoevestraat, Ellestraat). De timing hiervoor is nog af te spreken. Deze zijstraten worden dan vermoedelijk ook aangepakt door bv. het ondergronds brengen van de luchtlijnen, het vernieuwen van het wegdek, voetpaden e.d.

Aquafin zorgt voor de opvang van het afvalwater van Delle, via een collector, waarna het water wordt afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie.

Ook bij de bewoners van deze straten dient het regenwater afzonderlijk afgevoerd te worden van het afvalwater, dat naar de riolering gaat.

Gescheiden afvoer doe je door het regenwater:

1.    zoveel mogelijk te hergebruiken bv. via een regenwaterput

2.    te infiltreren op het eigen terrein

3.    te bufferen op het eigen terrein bv. een wadi of vijver

4.    collectief te bufferen (grachten)

Er komt bij alle inwoners een afkoppelingsdeskundige langs, die voor elke woning bekijkt wat er kan/moet gebeuren. Hierover wordt vervolgens een overeenkomst gesloten.

De gemeente Herent betaalt alle kosten, zowel de deskundige als de aannemer die de nodige werken uitvoert en de keuringsinstantie die de uitvoering controleert.

 

Na deze interessante uiteenzettingen kreeg het publiek nog de gelegenheid om hun vragen publiek of persoonlijk te stellen aan de sprekers.

De infoavond werd vervolgens afgerond met een receptie in de kleine zaal, waar er voldoende stof was voor nabespreking tussen pot en pint.

 

De presentatie en de plannen van de heraanleg van de Mechelsesteenweg kan je terugvinden op de website van AWV.

Ook op de website van de gemeente Herent kan je de nodige informatie vinden.

 

 

Winksele-Delle op de historische kaarten van de Geopunt website.

Winksele-Delle anno 1977.
Klik op de kaart om naar de geopunt website te gaan.

Om de historische kaart te veranderen op de Geopunt website, klikt  u onderaan rechts op de "Thema" cirkel, in het "Thema" menu op "Histtorische kaarten"  en dan 1 van de kaarten.

Plaatsnaamverklaring Winksele-Delle

De naam ‘Delle’ duidt op landerijen in een dal.

De naam 'Winksele' kan waarschijnlijk verklaard worden als de samenstelling van 'Winiko', een Germaanse persoonsnaam, en 'sele', een Germaans woord dat staat voor ‘een woning die uit één ruimte bestaat’. Verklaring ‘woning van Winiko’. De oudste bekende schrijfwijze ‘Wenekensele’ dateert van 1133.

Korte ontstaansgeschiedenis Winksele-Delle

Korte ontstaansgeschiedenis Winksele-Delle

Ontstaan
De namen 'Winksele' en 'Vormezele' doen het vermoeden rijzen dat er in de Frankische periode enkele belangrijke nederzettingen bestonden. Er wordt ook aangenomen dat de Vilvoordsebaan en de Warotstraat Romeinse secundaire heirbanen waren. Vanaf 1133 wordt Winksele in verschillende documenten als dorp vermeld. In de 12de eeuw bouwden de inwoners een stenen kerk tussen de IJzerenberg en de Hogebeek.

Bestuurlijke geschiedenis 
De geschiedenis van Delle is nauw verbonden met deze van Winksele. Winksele en een aantal landerijen in Delle behoorden in de feodale periode tot het Hertogdom Brabant. Leenmannen van de Hertog en enkele Leuvense abdijen en kloosters hadden er belangen.

Bij betwistingen konden de inwoners een beroep doen op het Leuvense gewoonterecht. Vanaf de 14de eeuw maakte Winksele deel uit van de meierij Herent. Toch werd de gemeente reeds bestuurd door een schepenbank met een vrij grote bevoegdheid. In 1309 had Winksele een eigen gemeentezegel.

In 1505 kocht Willem van Croy, die Heer van Chièvres was, Winksele, Veltem en Herent van de Boergondische Hertog Filips de Schone. In 1521 werd zijn neef Filips II de Heer van Winksele. In 1555 werd Winksele opnieuw opgenomen in het koninklijk domein.

Filips IV van Spanje schonk Winksele in 1645 aan Jan van Couwenhove. Die bezat een kasteel in de omgeving van de Vilvoordsebaan, de Lipselaan en de St. Jobsweg. In 1666 werd zijn zoon Carolus heer van Winksele. Hij werd Burgemeester van Leuven en liet de inwoners van Winksele zware karweien uitvoeren. Hiervoor werd hij door de kerkelijke overheid op de vingers getikt.

In 1716 werd Winksele verkocht aan Baron Nicolas Joseph de Baert de Berentrode. François Romain van 't Sestich, Heer van Ophem, werd eigenaar van Winksele in 1738. Op de vooravond van de Franse inval in 1793 kwam het dorp in het bezit van Baron Philippe Ghislain Snoy et d'Oppuers. Hij was de laatste Heer van Winksele.

Het dorp werd verscheidene keren geplunderd door voorbijtrekkende legers: in 1543 door de troepen van Maarten van Rossum, in de 17de eeuw door de Fransen, in 1831 door de Nederlanders en in 1914 door de Duitsers.

Tot 1976 werd Delle op bestuurlijk vlak ingedeeld bij Winksele. De Dellenaars moesten dus naar het gemeentehuis in Winksele. Een aantal Dellenaars maakte ook deel uit van het bestuurscollege en de gemeenteraad. Op 1 januari 1977 werden de deelgemeenten Veltem-Beisem, Winksele en Herent samen de 'gemeente Herent'.

Parochiale geschiedenis

Van oudsher behoorden de inwoners van het gehucht Delle tot de parochie Winksele. De huidige Lipselaan was vroeger echter een gewone aardeweg. En aangezien deze weg voor een groot stuk over een drassig en zompig terrein gaat, geraakten de Dellenaren niet met droge voeten in de kerk van Winksele.

Op het einde van de 19de eeuw weerklinkt in Delle steeds luider de roep om een eigen parochie te kunnen oprichten. In het jaar 1900 wordt dit ook toegestaan door de kerkelijke overheid. De nieuwe parochie draagt de naam "Heilig Hart van Jezus".

Zonder een kerk echter geen parochie. Tot in 1936 – pas dan is de huidige kerk afgewerkt - zullen de Dellenaars het moeten stellen met een voorlopige oplossing: in het oude Hof ter Eycken (in de huidige Eikestraat) wordt een noodkerk ingericht, beter gekend als "de Padoue".
 

Activiteiten in Winksele-Delle

Locations:
select
Geen activiteiten gevonden

Copyright © 2013. All Rights Reserved.